Reklamacje i zwroty

Gwarancja. Wymiana towaru
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają wymagane prawem atesty bezpieczeństwa oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. 
3. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie http://pigeonbielizna.pl/W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W komentarzu do zamówienia należy podać „WYMINA E-SKLEP” oraz numer poprzedniego zamówienia.
4. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 3, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do Pigeon na adres:

"PIGEON" ANNA ANDRUSZKIEWICZ, EDYTA KOŚKO SPÓŁKA JAWNA

GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 6A

15-667 BIAŁYSTOK

, z dopiskiem: "WYMIANY E-SKLEP". 
5. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku, gdy rachunek bankowy Pigeon nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana. 
6. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Pigeon w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w formularzu wymiany. 
7. Koszt przesłania do Pigeon wymienianego towaru pokrywa Klient. 
8. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient. 

§ 8. 
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)
1. Reklamacje należy składać na adres Pigeon wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. 
2. Składając reklamację należy dostarczyć lub przesłać do Pigeon reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym
3. Pigeon rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Pigeon naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, wolny od wad lub zwróci wartość kupionego towaru. 

§ 9. 
Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Konsument w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym. 
2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Pigeon, na adres:

"PIGEON" ANNA ANDRUSZKIEWICZ, EDYTA KOŚKO SPÓŁKA JAWNA

GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 6A

15-667 BIAŁYSTOK

, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w tu: formularz odstąpienia od umowy
3. Udostępnienie przez Pigeon wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
4. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie. 
5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na adres Pigeon wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
6. Do zwracanego towaru Konsument powinien dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego celem zwrotu pieniędzy na konto Konsumenta.
7. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Pigeon towaru.
8. Pigeon zaleca odesłanie towaru w oryginalnych opakowaniach transportowych, jednocześnie informując, iż w żaden sposób nie zobowiązuje to Konsumenta do wysyłania, zwrotnego towaru w oryginalnych opakowaniach.  

KLUZULA INFORMACYJNA REKLAMACJA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest  Pigeon Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko  Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku ul. Generała Władysława Sikorskiego 6A, KRS: 0000327128. W sprawach z zakresu ochrony danych możesz się z nami skontaktować:  Generała Władysława Sikorskiego 6A, 15-667 Białystok albo poprzez kontakt email: biuro@pigeonbielizna.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  1. Rozpatrzenia reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) i  (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrzenie reklamacji oraz realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpoznania reklamacji, lecz nie dłużej niż przez 3 lata. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie ADO, podmiotom obsługującym płatności ADO (w tym banki), dostawcy systemów informatycznych, zewnętrzny podmiotowi świadczącemu usługi wspierające działania ADO (podwykonawcy w zakresie napraw itp.) albo producent zakupionego materiału/narzędzia, biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi prawne.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla ROZPATRZENIA REKLAMACJI.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl