Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

I. Pigeon Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku ul. Generała Władysława Sikorskiego 6A, 15-667 Białystok NIP: 5423016809, REGON: 200125422, nr KRS: 0000327128, Sąd Rejestrowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku, jako Administrator Twoich danych osobowych dalej jako „ADO” dba o Twoją prywatność zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

II. ADO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Staramy się zapewnić Ci przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. ADO dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

III. W toku przetwarzania danych osobowych zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), stosujemy postanowienia RODO i informujemy o takim zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

1. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) pisemnie na adres: Pigeon Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku ul. Generała Władysława Sikorskiego 6A, 15-667 Białystok

 

b) biuro@pigeonbielizna.pl

 

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe zbieramy przede wszystkim od Ciebie, drogi Użytkowniku, jeżeli składasz reklamację lub masz pytania w związku ze sprzedanym przez nas produktem.

 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne – np. w celu rozpatrzenia reklamacji - jeśli nie podasz nam swoich danych, to nie będziemy mogli zrealizować umowy w danym zakresie.

 3. ADO może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (jeżeli podasz go nam w związku z Twoim zapytaniem); adres dostawy reklamowanego towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane związane z realizacją umowy lub reklamacji, w tym płatnością.

 4. Aby móc możliwie najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje na temat treści Twojej komunikacji z nami, w tym dodatkowe informacje, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem. Zawsze zbieramy również informacje na temat źródła pozyskania Twoich danych.

 5. Przetwarzamy Twoje dane podane dobrowolnie przez Ciebie,:

 

 1. Na podstawie niezbędności do wykonania umowy albo na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:.

- wykonania zawartej umowy i realizacja zamówień (w tym ewentualnych reklamacji),

- jeżeli zadajesz nam pytanie i chcesz nabyć nasz produkt,

 

 1. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

- wyświetlania strony, funkcjonalności strony, ułatwienie korzystania z Serwisu – prawnie uzasadniony interes, polegający na płynnym świadczeniu usług serwisu www,

-- ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń – prawnie uzasadniony interes ADO polega na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi,

- powadzenia marketingu, ofert promocyjnych , naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing i informowanie o naszej ofercie– chcemy promować nasze produkty oraz prezentować na naszej stronie oferty.

- rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrywanie reklamacji, wniosków oraz odwołań. Gdy kontaktujesz się z ADO żeby zadać pytanie lub w jaki sposób zrealizować zamówienie itp. zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem.

 

 1. Na podstawie obowiązków prawnych ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu realizacji obowiązków ustawowych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

 

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

 1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

 2. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia do momentu wykonania umowy oraz zakończenia okresu posprzedażowego uprawniającego do określonych roszczeń względem ADO (np. rękojmia/gwarancja).

 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych albo w przypadku braku sprzeciwu – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (np. dla celów podatkowych przechowujemy dane związane z wykonana umową prze okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tym związany).

 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez ADO przez którąkolwiek ze stron, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania Twoich roszczeń (ogólny termin przedawnienia roszczeń). Jeśli jesteś konsumentem dokonałeś w naszym Sklepie czynności przed 9 lipca 2018 r., to okres przedawnienia Twoich roszczeń i przechowywania przez nas danych może wynieść do 10 lat od powstania tych roszczeń.

 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zgłosisz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. KATEGRORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W związku z realizacją usług przez ADO Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty starannie przez nas wybrane, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające naszą działalność. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

 1. firmy wspierające nas w zakresie obsługi rachunkowej i podatkowej,

 2. firmy przewozowe (np. kurierzy) – dzięki temu możesz otrzymać zakupiony towar,

 3. podmioty pośredniczące w realizacji płatności – banki i inni operatory płatności, dzięki temu możesz zrealizować płatność za zakupy w naszych sklepach;

 4. serwisy odpowiedzialne za naprawę– dzięki temu Twoja reklamacja może zostać sprawnie załatwiona;

 5. firmy świadczące dla nas usługi IT i hosting poczty itd.;

 6. podmiotom świadczącym usługi prawne – jeżeli jest to uzasadnione w związku z obsługą Twojego roszczenia.

 

2. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 1. Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania dane kontaktowe wskazane w pkt. IV powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

 1. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym na cele marketingi, cele profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. Prawo do skargi

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach.

 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

 

 1. PROFILOWANIE

ADO nie profiluje swoich Klientów.

 

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie, drogi Użytkowniku danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do np. rozpoznania reklamacji.

 

IX, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

ADO dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, ADO:

  1. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

  2. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

  3. podejmuje ponadto niezbędne działania, by t podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z ADO dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie ADO,

  4. prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

  5. w razie konieczności, ADO wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

 1. CIASTECZKA

 

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

1.1 cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, które są związane z sesją i są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia z witryny internetowej;

1.2. cookies „trwałe”, które pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika);

2. Przetwarzamy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies), oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu.

 

3.ADO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu; prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. ADO zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.

  2. ADO poinformuje Użytkowników o każdej zmianie Polityki Prywatności.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl